شرح وظایف کلی اداره کل مدیریت بحران
الف : گروه مطالعات امور ایمنی و بازسازی
 1. برنامه ریزی و انجام طرح های تحقیقاتی، پژوهشی و مطالعاتی در حوزه مدیریت بحران
 2. برنامه ریزی و اجرای دوره ها و کارگروه های آموزشی تخصصی و عمومی
 3. هماهنگی و نظارت بر فعالیت های کارگروه های چهارده گانه مدیریت بحران
 4. پیگیری و هماهنگی جهت اجرای مصوبات کارگروه ها
 5. برنامه ریزی و ساماندهی تشکل های مردم نهاد برای استفاده در بحران
 6. برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر فعالیت دستگاه های اجرایی ذیربط در امر مقاوم سازی منازل مسکونی و اماکن عمومی
 7. ارزیابی و جمع بندی خسارات ناشی از حوادث طبیعی به اماکن عمومی، تاسیسات و امور زیر بنایی
 8. هماهنگی و نظارت بر فعالیت صندوق های بیمه محصولات کشاورزی و اماکن عمومی مرتبط با حوادث طبیعی
 9. برنامه ریزی برای انجام مجموعه اقداماتی که جهت بازگرداندن شرایط جسمی، روحی، روانی و اجتماعی آسیب دیدگان در حوادث طبیعی لازم است ( از طریق تشکل های مردم نهاد و سایر دستگاه های اجرای ذیرط )
 10.  برنامه ریزی و توزیع اعتبارات بر اساس شاخص های مناسب و هدفمند برای اجرای برنامه های چهارگانه مدیریت بحران
 11. نظارت بر اجرای پروژه های عمرانی مرتبط با حوادث که توسط دستگاه های اجرایی استان در حال اجرا می باشد
 12. ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی مرتبط با امر پیشگیری و بازسازی
 13. کمک به انجام امور مرتبط با مقابله و امداد و نجات در هنگام بروز حوادث طبیعی و بحران ها در مرحله سوم مدیریت بحران ( مقابله )
 14. نظارت بر عملکرد وهماهنگی لازم با کارگروههای تخصصی مرتبط  
 
ب: شرح وظایف گروه امور حوادث غیر مترقبه، امداد و نجات
1- برنامه ریزی، ساماندهی و  هماهنگی لازم بادستگاهای اجرای ذیربط برای آمادگی و مواجهه با بحران ها
2- تامین منابع، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای مواجهه و مدیریت بحران ها
3-برنامه ریزی جهت تمرین و مانور برای آمادگی و مقابله با بحران ها
4-برنامه ریزی لازم برای راه اندازی سایت و سامانه اطلاع رسانی وهشدار قبل از وقوع حوادث طبیعی
5-برنامه ریزی لازم برای ایجاد نظام جامع اطلاعات در مواقع بروز حوادث طبیعی
6-تدوین برنامه های لازم برای ارائه خدمات اضطراری به دنبال وقوع بحران ها با هدف  نجات جان و مال انسان ها، تامین رفاه نسبی برای آنها و جلوگیری از گسترش خسارات جانی و مالی
7-هماهنگی انجام عملیات جستجو، امداد و نجات، بهداشت و درمان و فوریت های پزشکی
8-برنامه ریزی و هماهنگی لازم برای تامین امنیت، مهار آتش و کنترل مواد خطرناک
9-هماهنگی لازم برای برقراری ارتباطات، ترابری و برقراری شریان های حیاتی
10-هماهنگی لازم برای جمع آوری و تدفین اجساد قربانیان، جمع آوری و دفع پسماند ها و پاکسازی منطقه
11- هماهنگی و نظارت بر اسکان اضطراری آسیب دیدگان در حوادث طبیعی
12- تهیه و تدوین بانک های اطلاعاتی ( اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران، سوله ها و اماکن سرپوشیده، کارگاه های فعال و ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین و ...
13- ارزیابی وجمع بندی عملکرد دستگاه های اجرایی مرتبط در امر امداد و نجات ( آمادگی و مقابله )
14-نظارت بر عملکرد وهماهنگی لازم با کارگروههای تخصصی مرتبط
 
 
شرح وظایف تفکیکی همکاران شاغل در اداره کل مدیریت بحران
 1. شرح وظایف معاون مدیر کل
 2. نظارت بر فعالیت های گروه های مطالعات ایمنی و بازسازی و حوادث غیر مترقبه، امداد و نجات و انجام هماهنگی های لازم بین این دو گروه
 3. جمع بندی گزارش اقدامات 2 گروه و کارگروههای 14گانه و ارائه به مدیر کل
 4.  برنامه ریزی فعالیتهای داخلی وتقسیم کار و ارجاع نامه های واصله بین گروه ها حسب تفویض اختیارات انجام شده توسط مدیر کل
 5. جمع بندی نقطه نظرات کارشناسان در رابطه با انجام وظایف محوله و بهبود روند اجرایی برنامه ها و ارائه به مدیر کل
 6. نظارت و هماهنگی بر فعالیتهای عمومی وارتباط با روابط عمومی استانداری وتنظیم ارتباطات سازمانی با سایر نهادها وسازمانهای اداری .
 7. تهیه و نظارت براجرای برنامه ها و فعالیت های مرتبط با امر مطالعات، آموزش و پژوهش مدیریت بحران تحت نظر مدیر کل
 8. عضویت در کارگروه مخابرات و ارتباطات به عنوان نماینده اداره کل مدیریت بحران و پیگیری امور مربوط به این کارگروه ها             
 9.   شرکت در جلسات موردی و برنامه های ارجاعی از سوی مدیر کل
 10. انجام مسئولیت های مدیر کل در غیاب مدیر کل
 11. انجام سایر امور محوله از سوی مدیر کل
 
شرح وظایف کارشناس هماهنگی و پیگیری ( مسئول دفتر )
 1. تنظیم برنامه های هفتگی و روزانه مدیر کل
 2. تنظیم ارتباطات بین مدیر کل با معاون، روسای کارگروها و کارشناسان اداره کل مدیریت بحران
 3. تنظیم ارتباطات بین مدیر کل با مدیران سایر دستگاه های اجرایی مرتبط
 4. انجام هماهنگی برای اجرای ماموریت ها و امور محموله به کارشناسان از سوی مدیر کل
 5. ثبت و نگهداری سوابق مکاتبات و گزارشات ارجاعی از سوی مدیر کل
 6. پیگیری اجرای مصوبات جلسات و امور محوله به روسای گروها و کارشناسان و ارائه گزارش به مدیر کل
 7. نظارت بر فعالیت نیروهای خدماتی دفتر
 8. پیگیری ارسال مرسولات و مکاتبات اداره کل از طریق نمابر و دبیرخانه
 9. پیگیری تهیه ملزومات و وسایل مورد نیاز همکاران
 10. 10-انجام سایر امور محوله از سوی مدیر کل

شرح وظایف رئیس گروه مطالعات امور ایمنی و بازسازی
 1. تقسیم کارو امور ارجاعی بین کارشناسان زیر مجموعه گروه متناسب با وظایف تفکیکی
 2. برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر انجام وظایف چهارده گانه توسط کارشناسان مرتبط
 3. تشکیل جلسات همفکری با کارشناسان زیر مجموعه گروه به منظور پیشبرد امور محوله
 4. تشکیل جلسات مشترک با معاون مدیر کل و رئیس گروه امور حوادث غیر مترقبه، امداد و نجات به منظور انجام هماهنگی های بین بخشی در جهت پیشبرد امور محوله
 5. جمع بندی، تدوین و ارائه گزارش اقدامات مرتبط با هر کدام از ماموریت های گروه به مدیر کل پس از هماهنگی با معاون مدیر کل
 6. برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر فعالیت دستگاه های اجرایی ذیربط درامر بازسازی و مقاوم سازی منازل مسکونی و اماکن عمومی
 7. عضویت در کارگروه خشکسالی، سرمازدگی و مخاطرات کشاورزان و منابع نماینده اداره کل مدیریت بحران و پیگیری امور مربوط به این کارگروه
 8. عضویت در کارگروه بیمه،باز سازی و باز توانی ،تامین و توزیع ماشین الات ،آواربرداری ساختمان ها و ..... به عنوان نماینده ثابت اداره کل مدیریت بحران و پیگیری امور مرتبط با این کارگروه
 9. انجام سایر امورمحوله از سوی مدیر کل
 10. همکاری با رئیس گروه امور حوادث غیر مترقبه، امداد و نجات در در هنگام بروز حوادث طبیعی
شرح وظایف کارشناس امور ایمنی و پیشگیری (امور مطالعات، آموزش و پژوهش)
 1. برنامه ریزی و پیگیری انجام طرح های تحقیقاتی، پژوهشی و مطالعاتی وفن آوری مصوب با نظارت مستقیم رئیس گروه و با هماهنگی معاون مدیر کل
 2. برنامه ریزی اجرای دوره ها و کارگروه های آموزشی، برگزاری همایش های علمی و سمینارهای تخصصی با نظارت مستقیم رئیس گروه وبا هماهنگی معاون مدیر کل .
 3. هماهنگی ،نظارت وجمع بندی عملکرد آموزشی و پژوهشی کلیه دستگاههای اجرایی و فرمانداریها بصورت فصلی وسالانه.
 4. عضویت در کارگروه آموزش و اطلاع رسانی و پیگیری امور مربوط به این کارگروه به عنوان نماینده اداره کل مدیریت بحران
 5. کمک به انجام امور مرتبط با مقابله و آمادگی در هنگام بروز حوادث طبیعی
 6. انجام سایر امور محوله از سوی مدیر کل
شرح وظایف کارشناس مطالعات امور ایمنی و پیشگیری (امور تشکل های مردم نهاد)
 1. هماهنگی و نظارت برامور مربوط به پیشگیری در دستگاههای اجرایی ازجمله :مقاوم سازی اماکن عمومی ،مدارس،ساماندهی رودخانه هاو....
 2. برنامه ریزی برای ساماندهی تشکل های مردم نهاد به منظور استفاده از توان آنها در بحرانها
 3. برنامه ریزی و پیگیری انجام مجموعه اقداماتی که جهت بازگرداندن شرایط جسمی، روحی، روانی و اجتماعی آسیب دیدگان در حوادث طبیعی لازم است از طریق تشکل های مردم نهاد و سایر دستگاه های اجرایی ذیربط.
 4. عضویت در کارگروه تشکل های مردم نهاد به عنوان نماینده اداره کل مدیریت بحران و پیگیری امور مربوطه به این کارگروه
 5. عضویت در کارگروه سیل و مخاطرات دریایی، برق و آب و فاضلاب به عنوان نماینده اداره کل مدیریت بحران و پیگیری امور مربوط به این کارگروه
 6. کمک به انجام امور مرتبط با مقابله و امداد و نجات در هنگام بروز حوادث طبیعی
 7. انجام سایر امور محوله از سوی مدیر کل
شرح وظایف کارشناس امور بازسازی ( ارزیابی خسارت وپیگیری امور بازسازی)
 1. ارزیابی و جمع بندی خسارات ناشی از حوادث طبیعی به منازل مسکونی، اماکن عمومی، تاسیسات و امور زیر بنایی و ارائه به مقامات ذیربط با کمک  رئیس کارگروه .
 2. هماهنگی و نظارت بر فعالیت صندوق های بیمه کشاورزی، منازل مسکونی و اماکن عمومی
 3. ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی مرتبط با امر پیشگیری و بازسازی
 4. عضویت در کارگروه تامین مسکن به عنوان نماینده اداره کل مدیریت بحران و پیگیری امور مربوط به این کارگروه
 5. پیگیری امور مرتبط با تسهیلات بانکی در بخش مسکن و کشاورزی
 6. ارتباط مستمر با دبیران شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستانها (فرمانداریها)جهت دریافت سریع گزارشات مربوط به خسارات جانی و مالی ناش از حوادث وارائه به مبادی زیربط و پیشنهاد شاخص های توزیع اعتبارات و تسهیلات اختصاص یافته به کارشناس طرح وبرنامه.
 7. کمک به انجام امور مرتبط با مقابله و امداد نجات در هنگام بروز حوادث طبیعی
 8. انجام سایر امور محوله از سوی مدیر کل .
شرح وظایف کارشناس امور باز سازی ( طرح وبرنامه )
1-تدوین شاخص های توزیع اعتبارات عمرانی بین فصل و برنامه ها با مشورت رییس گروه و نظارت مدیر کل
2- الویت بندی پروژه های عمرانی برای تامین اعتبار و توزیع اعتبارات عمرانی بین دستگاه های اجرایی
    مرتبط با مشورت رئیس گروه و  تحت نظر مدیر کل
3-تعیین اولویت توزیع تسهیلات ابلاغی در بخشهای مختلف با کمک کارشناس ارزیابی خسارات.
- 4 نظارت بر پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه های عمرانی مرتبط با حوادث با کمک سایر همکاران
5- پیگیری امور مالی، تدارکاتی و پشتیبانی اداره کل بحران
6-عضویت در کارگروه تامین سوخت و مواد نفتی به عنوان نماینده اداره کل مدیریت بحران و پیگیری امور مرتبط به این کارگروه
7- کمک به انجام امور مرتبط با مقابله و امداد نجات در هنگام بروز حوادث طبیعی

8- انجام سایر امور محوله از سوی مدیر کل.
 
شرح وظایف رئیس گروه امور حوادث غیر مترقبه، امداد و نجات
 1. تقسیم کار و امور ارجاعی بین کارشناسان زیر مجموعه متناسب با وظایف تفکیکی
 2. برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر انجام وظایف چهارده گانه گروه توسط کارشناسان مرتبط
 3. برنامه ریزی، ساماندهی و ایجاد ساختارهای مدیریتی برای آمادگی و مواجهه با بحران ها
 4. تشکیل جلسات همفکری با کارشناسان زیر مجموعه گروه به منظور پیشبرد امور محوله
 5. تشکیل جلسات مشترک با معاون مدیر کل و رئیس گروه مطالعات امور ایمنی و بازسازی، به منظور انجام هماهنگی های بین بخشی
 6. جمع بندی، تدوین و ارائه گزارش اقدامات مرتبط با هر کدام از ماموریت های گروه به مدیر کل
 7. نظارت مستقیم بر فعالیت های کارشناس امداد و نجات ( هماهنگی و کنترل حوادث )
 8. عضویت در کارگروه امنیت و انتظامات به عنوان نماینده اداره کل مدیریت بحران و پیگیری امور مرتبط به کارگروه.
 9.  عضویت در کارگروه بهداشت و درمان به عنوان نماینده اداره کل مدیریت بحران و پیگیری امور مرتبط به کارگروه
 10. انجام سایر امور محوله از سوی مدیر کل
 
 
شرح وظایف کارشناس امور حوادث غیر مترقبه ( امور آمادگی و اطلاع رسانی )
 1. پیگیری تامین تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای مواجهه و مدیریت بحران ها
 2. برنامه ریزی تمرین و مانور برنامه های تدوین شده برای آمادگی و مقابله با بحران ها
 3. برنامه ریزی لازم برای راه اندازی سایت و سامانه اطلاع رسانی وهشدار قبل از وقوع حوادث
 4. برنامه ریزی لازم برای ایجاد نظام جامع اطلاعات مرتبط با حوادث به وقوع پیوسته.
 5. تهیه و تدوین بانک های اطلاعاتی ( بانک اطلاعات اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران استان، بانک اطلاعات سوله ها و اماکن سر پوشیده، بانک اطلاعات کارگاههای فعال و ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین و ... )
 6. عضویت در کارگروه مخاطرات زلزله، لغزش لایه های زمین، ابنیه، ساختمان و شهرسازی به عنوان نماینده اداره کل مدیریت بحران و پیگیری امور مرتبط به این کارگروه
 7. عضویت در کارگروه مخاطرات زیست محیطی به عنوان نماینده اداره کل مدیریت بحران و پیگیری امور مرتبط با این کارگروه
 8. انجام سایر امور محوله از سوی مدیر کل
 
 شرح وظایف کارشناس امور حوادث غیر مترقبه ( امور مقابله )
 1. پیگیری و تدوین برنامه های لازم برای ارائه خدمات اضطراری به دنبال وقوع بحران ها با هدف نجات جان و مال مردم
 2. برنامه ریزی  و نظارت بر فعالیت مراکز مدیریت بحران (سالنهای چند منظوره مدیریت بحران شهرستانها)
 3. پیگیری و تدوین برنامه های لازم برای تامین رفاه نسبی آسیب دیدگان
 4. پیگیری و تدوین برنامه های لازم برای برقراری شریان های حیاتی و ترابری و برقراری ارتباطات در هنگام وقوع حوادث
 5. پیگیری و تدوین برنامه های لازم برای جلوگیری از گسترش خسارات جانی و مالی از طریق مهار آتش، کنترل مواد خطرناک و تامین امنیت
 6. جمع بندی وتدوین گزارش حوادث به وقوع پیوسته و اقدامات انجام شده برای مقابله با آنها وارائه به مبادی ذیربط
 7. عضویت در کارگروه حمل و نقل و شریان های حیاتی، بلایای جوی و طوفان به عنوان نماینده اداره کل مدیریت بحران و پیگیری امور مرتبط با این کارگروه
 8. انجام سایر امور محوله از سوی مدیر کل
 
 شرح وظایف کارشناس امداد و نجات ( هماهنگی و کنترل حوادث )
 1.  حضور فوری در محل کار وبرنامه ریزی و هماهنگی لازم برای انجام عملیات امداد و نجات و فوریت های پزشکی و بهداشتی و درمانی در موقع بروز حوادث با اعلام مرکز مدیریت اطلاعات حوادث.
 2. برنامه ریزی و هماهنگی لازم برای انجام آوار برداری و تکمیل عملیات جستجو
 3. برنامه ریزی و هماهنگی لازم برای اسکان اضطراری آسیب دیدگان از حوادث
 4. برنامه ریزی و هماهنگی لازم برای جمع آوری و تدفین اجساد قربانیان
 5. نظارت و مدیریت بر عملکرد مرکز مدیریت اطلاعات حوادث
 6. برنامه ریزی و هماهنگی لازم جهت ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی مرتبط در امر امداد و نجات
 7. عضویت در کارگروه امداد و نجات و آموزش همگانی به عنوان نماینده اداره کل مدیریت بحران و پیگیری امور مرتبط با کارگروه.
 8. انجام سایر امور محوله از سوی مدیر کل.
 
شرح وظایف کارشناس روابط عمومی، پاسخگویی به شکایات و درخواست های مردمی ( سامد )
 1. تنظیم روابط بین رسانه های جمعی، جراید محلی و دستگاه های اجرایی عضو شورای هماهنگی مدیریت بحران
 2. پاسخگویی به شکایات و درخواست های مردمی ( سامد )
 3. تهیه اخبار و گزارش های مرتبط با مدیریت بحران
 4. مستد سازی حوادث جهت استفاده در برنامه های آموزشی 
 5. مستند سازی اقدامات و فعالیتها وتهیه گزارش عملکرد در دوره های زمانی مشخص و سالانه
 6. راه اندازی نشریه ویژه مدیریت بحران  استان وتهیه مطالب لازم جهت درج در نشریه
 7. به روز کردن وبلاگ اداره کل مدیریت بحران استان            

شرح وظایف مرکز مدیریت اطلاعات حوادث (کشیک)
1- حضور بموقع در مرکز مدیریت اطلاعات (کشیک ) براساس برنامه ابلاغی کارشناس امداد ونجات
2-دریافت اخبار و اطلاعات مردمی ، دستگاههای ذیربط وفرمانداریها در مورد وقوع حوادث طبیعی و انسان ساخت
3-تجزیه و تحلیل اولیه وبررسی صحت و سقم اطلاعات دریافتی وانجام هماهنگی های اولیه لازم با مبادی ذیربط وبه موازات آن در جریان قرار دادن  کارشناس امداد و نجات و مسئول کشیک ودر صورت مهم بودن  اطلاع به مدیر کل
4-تهیه گزارش لازم از حوادث مطابق فرمت مورد نظر مرکز مدیریت اطلاعات سازمان مدیریت بحران کشور وارسال بموقع به این مرکز
5-دریافت اطلاعیه ها و اخطاریه های سازمان مدیریت بحران کشور ،اداره کل هواشناسی ومرکز لرزه نگاری و طرح موضوع با  کارشناس اطلاع رسانی و مسئول کشیک در صورت فوری ومهم بودن وانجام اقدامات لازم حسب نظر مسئول کشیک
6-ارسال اطلاعیه ها و اخطاریه های اداره کل مدیریت بحران برای مبادی ذیربط از جمله فرمانداریها ودستگاههای امدادی و خدماتی  پس از هماهنگی با  کارشناس اطلاع رسانی ومسئول کشیک
7-ثبت و ضبط اطلاعات و اخبار ، اطلاعیه ها واخطاریه های دریافتی و ارسالی طبقه بندی شده (محرمانه وعادی ) در زونکن مخصوص وتحویل آن در صبح روز بعد به کارشناس امداد و نجات .
8-ثبت وقایع وحوادث در دفتر مخصوص وارائه گزارش روزانه بر اساس فرمت مخصوص به کارشناس امداد و نجات.
9-  ا رتباط با مرکز مدیریت اطلاعات سازمان مدیریت بحران کشور از طریق شبکه رادیویی (بی سیم )
10- حفاظت از امکانات و تجهیزات مرکز مدیریت اطلاعات واستفاده صحیح از آنها.
 •  آمار سایت
 •  اوقات شرعی
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به استانداری فارس بوده واستفاده از آن با ذکر منبع بلا مانع است